My School Information Program   
สารสนเทศโรงเรียนปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ (1037103001)
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557

Phothasoft FaceBook
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
ระบบ
ปรับปรุงข้อมูล 04/07/2558
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 261 หมู่ที่ 1 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัส ปณ.37110 โทร.045465230
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ  ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120     E-Mail:phothasoft@gmail.com  www.facebook.com/phothasoft
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  www.gpa.moe.go.th
โปรแกรมต้นแบบเพื่อการทดสอบ [28 Aug 2012]